Skip to content

Bujinkan Themes by Year

Soke has picked a training theme to focus on every year since 1988.  Below is a list of those themes by year.

 • 2013 – Ken, Tachi, and Katana
 • 2012 – Kaname
 • 2011 –  Kihon Happo
 • 2010 -  Rokkon Shoujou (Tachi)
 • 2009 – Saino Konki Tamashii Utsuwa ‘Talent, Heart, Capacity’
 • 2008 – Togakure Ryu Ninpo Taijutsu
 • 2007 – Kukishin Ryu
 • 2006 – Shinden Fudo Ryu
 • 2005 – Gyokko Ryu Kosshijutsu, (Bo and Tachi)
 • 2004 – Daishou Jutaijutsu (Roppo Kuji no Biken)
 • 2003 – Juppo Sessho
 • 2002 – Takagi Yoshin Ryu (Jutaijutsu)
 • 2001 – Gyokko Ryu (Kosshijutsu)
 • 2000 – Koto Ryu (Koppojutsu)
 • 1999 – Kukishinden Ryu (DakenTaijutsu)
 • 1998 – Shinden Fudo Ryu (Taihenjutsu)
 • 1997 – Jojutsu
 • 1996 – Bokken
 • 1995 – Naginata
 • 1994 – Yari
 • 1993 – Rokushaku Bojutsu
 • 1992 – Taijutsu Power
 • 1991 – Sword and Jutte
 • 1990 – Hanbo
 • 1989 – Taijutsu and Weapons
 • 1988 – Taijutsu